Условия за ползване
Раздел I                       Общи разпоредби
1.                   С настоящия документ (наричан по-долу „Общи условия“) се определят условията за използване на мобилното приложение Vivawallet (по-долу наричано за краткост „Приложението“) и интернет страницата www.vivawallet.bg(наричана по-долу „Сайт“) от потребители на територията на Република България.
2.                   Сайтът и Приложението са част от система за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“, позволяваща заплащане на стоки и услуги . (накратко „Системата“)
3.                   Войском АД притежава изключителната лицензия за използването и внедряването на Системата на територията на Република България, придобита в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0572-C0001 за изпълнение на проект „Внедряване от „Войском“АД на екосистема за парични преводи, електронни, картови и кешови плащания с интегриран „мобилен портфейл“, достъпна чрез интернет базирано уеб приложение и мобилно приложение за ежедневна употреба от потребители и търговци с цел заплащане на стоки и услуги.“, финансиран по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Раздел II                     Регистрация. Приемане на общите условия.
4.                   За използване на услугите, предлагани чрез Сайта и Приложението е необходимо създаването на потребителски профил. Стъпките за създаването му са следните:
4.1.             Потребителят въвежда мобилния си номер на указаното място. До посоченият номер, чрез SMS, се изпраща еднократен код за активация.
4.2.             Потребителят въвежда кода за активация на указаното място, след което се отваря нов прозорец за въвеждане на данни. За създаването на потребителския профил е необходимо въвеждането на следната информация: лично и фамилно име, e-mail адрес и парола.
5.                   В процеса на създаване на потребителския профил потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
6.                   Неприемането на Общите условия в процеса на създаване на потребителския профил води до невъзможност за потребителя да използва услугите, предоставяни чрез Приложението и Сайта.
7.                   Текстът на настоящите общи условия е достъпен на обособено място в Приложението и на Сайта по начин, който позволява преглеждането и възпроизвеждането му по всяко време.
 
Раздел III                   Ползване на Приложението и СаЙТА. Обхват на услугите.
8.                   Приложението е предназначено за работа с операционни системи Androidи iOS. За използването му е необходимо Потребителят да разполага с мобилно устройство със съответната операционна система, което има връзка с интернет.
9.                   Приложението може да бъде изтеглено единствено от електронните магазини за мобилни приложения на Google (за устройства с Android) и Apple (за устройства с iOS).
10.               Приложението и Сайта дават възможност на Потребителите за събиране на информация, свързана с туристически и развлекателни   услуги, включително, но не ограничено до: транспортни и квартирни услуги по целия свят, наличието на билети, легла и / или превозни средства и възможност за онлайн резервиране и заплащане на същите. Услугите по смисъла на предходното изречение се предоставят от доставчици на услуги и/или посредници, притежаващи необходимата компетентност и разрешения за извършване на съответната дейност. Условията за предоставяне на услугите, включително анулирането или изменението на заявените такива се определят от съответния доставчик и/или посредник.
11.               Изтеглянето и използването на Приложението, както и използването на Сайта е безплатно за потребителя. Потребителят заплаща само стойността на заявените чрез Приложението или Сайта услуги.
12.               Цените, посочени в Приложението и на Сайта, се определят от съответния доставчик или посредник и включват цената на съответната услуга и всички дължими данъци, такси и комисионни, валидни към момента на извършване на резервацията (заявката) или към момента на приключване на сделката, освен ако изрично не е посочено друго. В случай, че заявката за услуга се прави по телефон към цената по предходното изречение може да се добави допълнителна такса, за чиито размер потребителят ще бъде уведомен.
13.               Цените на услугите могат да бъдат променяни от доставчиците или посредниците по всяко време, включително след потвърждението на резервацията.
14.               Услугите се заплащат по начините, достъпни чрез или посочени в Приложението или Сайта. В случай, че за заплащането на услугите Потребителя използва платежен инструмент (кредитна или дебитна карта или др.), то Потребителят трябва да е собственик или изрично упълномощен ползвател на този платежен инструмент.
15.               Анулирането или промяната на услугите се извършва при условия, определени от съответния доставчик или посредник.

Раздел IV                   Промяна на приложението и Сайта
16.               Потребителите се съгласяват, че Войском има право по всяко време да променя визията и функционалностите на Сайта и Приложението, както и услугите, предоставяни чрез тях  по своя собствена и свободна преценка.
16.1.          Потребителите се съгласяват, че е възможно да има различия във визията и функционалностите на Приложението при различните операционни системи, за които е предназначено.

Раздел V                     Задължения и отговорности на потребителя
17.               Потребителят се задължава да използва Приложението и Сайта добросъвестно и само съгласно тяхното предназначение.
18.               Потребителят носи цялата отговорност за пълнотата и достоверността на данните, посочени при създаването на потребителския профил и се задължава при промяна на тези данни да актуализира своевременно потребителския си профил.
19.               Потребителят носи цялата отговорност за коректността на предоставените от него данни при заявяването на услуга чрез Приложението или Сайта.
20.               Потребителят е длъжен да осигури за собствена сметка необходимото оборудване (мобилно устройство и/или компютърна система) за използване на Приложението или Сайта и връзка на това оборудване с интернет.
21.               Потребителят е длъжен да съхранява данните за достъп до потребителския си профил по начин, който не позволява същите да станат достояние на трети лица. Потребителят е изцяло отговорен за всички действия на трети лица , на които е предоставил данните си за достъп до потребителския профил.
22.               Потребителят се задължава да извършва за своя сметка всички необходими действия с цел запознаване с условията за предоставяне на желаните услуги, както и за тяхното изменение или анулиране.

Раздел VI                   Изключване на отговорност
23.               Войском ще полага дължимата грижа, за да осигурява непрекъснатост и липса на грешки в работата на Приложението и Сайта. Въпреки това потребителят се съгласява, че достъпът до услугите, предоставяни чрез Приложението или Сайта може да бъде прекъсван или възпрепятстван поради профилактика, отстраняване на повреди или работа по функционалности на Приложението или Сайта.
24.               Потребителите се съгласяват, че:
24.1.          Войском не носи отговорност за нанесени вреди и/или пропуснати ползи в случай на  ограничаване или невъзможност за ползването на услугите, предоставяни чрез Приложението или Сайта поради профилактика, отстраняване на повреди или работа по функционалностите
24.2.          Войском не гарантира, че услугите, предоставяни чрез Приложението и Сайта ще удовлетворят напълно всички изисквания и/или очаквания на потребителя за качество и наличност на тези услуги, доколкото същите не са под контрола на Войском. В този смисъл Войском не носи отговорност и за достоверността на информацията, предоставена от доставчик или посредник.
24.3.          Войском не носи отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.
24.4.          Войском не гарантира безпроблемната работа на Приложението и достъпа до услугите, предоставяни чрез него, в случай, че Потребителя е изтеглил Приложението от място, различно от изрично посочените в тези общи условия.
25.               Европейския съюз и Договарящия орган не носят каквато и да било отговорност за съдържанието на настоящите общи условия, за работоспособността на Приложението или Сайта или за услугите, предоставя чрез тях.

Раздел VII                 Лични данни
26.               В процеса на регистрация и при използването на Приложението или Сайта от потребителя ще бъдат събирани данни, които могат да го индивидуализират (лични данни). От потребителите се събират лични данни само в такъв обем и вид, които са необходими за използването на Приложението и/или Сайта и предоставянето на услугите, достъпни чрез тях. Такива данни са, но не се ограничават до: телефонен номер, име, адрес на електронна поща (e-mail), данни за кредитни/дебитни карти или др. платежни инструменти.
27.               С приемането на настоящите общи условия Потребителят декларира, че предоставя личните си данни доброволно и дава съгласието си тези данни да бъдат събирани и обработвани за целите на използването на Приложението и/или Сайта и предоставяне на заявените услуги.
28.               С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава изричното си съгласие да получава рекламни и информационни материали, както и други съобщения за целите на директния маркетинг от доставчици или посредници на e-mail адреса, който е посочил в потребителския си профил или при заявяването на услуга. Отказ от получаване на такива материали и съобщения може да се направи по всяко време:
28.1.           с изпращане на писмо с текст: „Да не получавам новини/известия по имейл“ на e-mail адрес: support@vivawallet.bg; или
28.2.          чрез специална връзка (линк), достъпен в съдържанието на всяко изпратено съобщение или материал.
29.               Събирането и обработката на лични данни на потребителите ще се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Раздел VIII               Интелектуална собственост
30.               Всички елементи на съдържанието на Приложението и Сайта, включително, но не само, програмни му код, търговски марки, лога, символи, дизайн, снимки, графични елементи, навигационни инструменти и и текстове са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите нормативни актове, уреждащи защитата на правата върху интелектуална собственост, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
31.               Потребителят има право да използва всички услуги и информация, съдържащи се в Приложението, при условие, че не нарушава правата на интелектуална собственост върху тях.
32.               Потребителят се задължава да не извършва действия, които целят или имат за резултат разконструирване (“reverse engineering”), декомпилиране, разглобяване, адаптиране или модифициране на Приложението и/или Сайта, включително и на изходния им код, съдържанието им или която и да е система, свързана с тях.

Раздел IX                   ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
33.               Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по инициатива на Войском.
34.               Промяната ще се счита известна на потребителите от момента на публикуването им на обособеното за това място в Приложението или Сайта.
35.               Потребителят е длъжен да следи регулярно за евентуални промени в общите условия и да се запознава своевременно с тях.
36.               В случай на несъгласие с общите условия след момента на създаване на потребителския профил (независимо дали общите условия са изменени или не), потребителят е длъжен да преустанови ползването на Приложението и Сайта, както  и услугите, предоставяни чрез тях. В противен случай ще се счита, че потребителя е съгласен с условията и се е задължил да ги спазва.

Раздел X                     РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
37.               Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София (Софийски районен съд или Софийски градски съд в зависимост от родовата подсъдност на спора).

Раздел XI                   ПРИЛОЖИМО ПРАВО
38.               При прилагането и тълкуването на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

Раздел XII                 Контакти във връзка с използването на приложението и САЙТА.
39.               Телефон: 0700 450 55
40.               E-mail: support@vivawallet.bg